Haber Detayı
07 Mayıs 2019 - Salı 17:51
 
Değişim Platformu Basın Açıklaması Yaptı
Değişim Platformu bugün saat 14.00 de Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.
GÜNCEL Haberi
Değişim Platformu Basın Açıklaması Yaptı

Değişim Platformu bugün saat 14.00 de Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.3 Grup adına yapılan açıklamalarda şu konulara değindiler.

25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli Olağan Genel Kurulu öncesi yürütülen temaslarda;

Odamız çatısı altında mesleki mücadele yürüten farklı kesimler arasında; güçlü meslek, güçlü meslektaş ve tüm mesleki sorunlarımızın çözümü için “Birlik olmanın” ve “Birlikte Mücadele” yürütmenin, tarihi bir sorumluluk ve görev olduğu hususunda görüş birliği oluşmuştur.

Bu kapsamda; tüm taraflarca yeterli çalışma gerçekleştirildikten sonra yine üstünde uzlaşılan temel ilkelerin yazılı hale getirilmesi, meslek kamuoyumuzun görüşleri de alındıktan sonra taraflarca imza altına alınması ve yürütülecek mücadelenin anayasasının tesis edilmesi tüm taraflara önerilmiştir.

Tüm tarafların, mesleki geleceğimiz adına özverili yaklaşımları ile gelinen noktada “DEĞİŞİM PLATFORMU” bileşeni ve aşağıda imzası olan 3 grup, Toplumcu ve katılımcı Mali Müşavirler Derneği (TKMM), Mali müşavirler Dayanışma Grubu, Mersin Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği yeni bir dönemi başlatarak ve tarihsel bir hedefe odaklanarak meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için mesleki mücadelemizi yükseltme kararı almış bulunmaktayız.

Geldiğimiz noktada odamızda hakim yönetim anlayış işlevselliğini, inandırıcılığını, birleştiriciliğini ve uyguladığı mesleki mücadele yöntemleri ile yeterliliğini kaybetmiştir.

Bu nedenden dolayı meslektaşların bir araya getirilmesinde zorlanılmakta ve sorunlara çözüm için harekete geçilememektedir.

Farklılıklarımızın zenginlik kaynağı olduğu ve ortak aklın öneminin bilincinde olan bu Platform, Cumhuriyetin ilke ve kazanımları ile insanlığın evrensel kazanımları olarak genel kabul görmüş bulunan gerçeğe saygı, kişisel bütünlük, hakkaniyet, insan onuruna saygı ve sevgi kavramlarını benimsemiş tüm meslek mensupları ve aday meslek mensuplarının, hiçbir ayrım gözetilmeksizin bir araya gelebilecekleri mesleki bir örgütlenme platformudur.

Saygıdeğer basın emekçileri ve kıymetli meslektaşlar, Eminiz ki; meslektaş olarak buluştuğumuz ortak payda ve tarihsel mesleki hedeflerimiz, şimdilik ayrı kaldığımız diğer kesimleri ve tek tek meslektaşlarımızı da, çok yakın bir zamanda aynı yerde ve aynı hedefe yürümek üzere buluşturacaktır. Bu yaklaşımımız bir temenniden öte, tesis edilecek öncelikli bir hedef olarak belirlenmiştir.

“DEĞİŞİM PLATFORMU” paydasını oluşturan tüm gruplar; gerek üyelerinin mesleki ve örgütsel deneyimi, gerek geride bıraktığı kolektif mücadele deneyimleri ışığında, meslek siyasetinin daha geniş ve kapsayıcı bir yapıyla odamızın öncülüğünde sürdürülmesinin gerekliliğini ve ortak aklın önemini savunmaktadır.

Bu çerçevede bir öncülüğün oluşumu için aşağıdaki başlıklarda ortaklaşılmasını, sağlam bir birliktelik ve sağlıklı bir gelecek için vazgeçilemez temel ilkeler olarak görmekteyiz:

ÖRGÜTSEL İLKELER:

1. Odamızın tüm birim ve kurullarında adil ve demokratik bir örgütlenme için gerekli özen gösterilecektir. Tüm kurul ve birimlerde çağdaş, dayanışmacı, katılımcı ve kolektif bir ruhun oluşması için gerekli her türlü teşvik ve önlem alınacaktır.

2. Birim ve kurullarda görev yapmak üzere aday olan meslek mensuplarının belirlenmesinde bilimsel ölçütler için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır. Söz konusu ölçütlerin bilimsel olarak belirlenmesi hususunda toplumsal aktörlerin görüşlerinin alınması sağlanacaktır.

3. Temsilde eşitlik ve adalet, organizasyonda ise yaratıcılık, etkinlik ve liyakat göz önünde bulundurulacaktır.

4. Özellikle “Meslek mensuplarıyla dayanışma”, “Haksız rekabeti önleme”, “Ruhsatsızlarla mücadele” vb İcracı kurul ve komitelerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak her türlü idari tedbir, gecikmeksizin alınacaktır.

5. Komite ve kurullarda “Başkan”, “Başkan Yardımcısı”, “Raportör” gibi hiyerarşik unvanlar yerine; kolektif iş, kolektif sorumluluk iradesi tesis edilmeli, kolektifin iradesini temsilen dönüşümlü bir biçimde tatbik edilecek “Sözcülük” modeli düşünülmelidir.

6. En geç bir sonraki dönem Genel Kuruluna kadar (2022 Yılı) “Birlik” yerini “Birleşik” bir modele bırakmalı ve bununla ilgili tüm taraflar iyi niyet beyanı ve taahhüdünde bulunmalıdır.

YÖNETSEL İLKELER:

1. Mesleki mücadelenin tarihi eleştirel bir bakış açısıyla sahiplenilmeli ve mesleki mücadelenin yeniden ve yaratıcı biçimde örgütlenmesi savunularak, temsil edilmelidir.

2. Mesleki mücadelenin farklı yöntem ve araçlarından hiç birine mutlaklık atfetmemelidir. Mesleki mücadeleyi toplumsal mücadelenin bir aracı kılacak ve her türlü meşru araçla ve meşru biçimde, dayanışmacı ve toplumsal bir meslek mücadelesi yürütülmelidir. Mesleki çıkarlarımızın toplumsal çıkarlarla eşgüdüm halinde olmasına özen gösterilmelidir.

3. Meslek odamızın aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak bağımsızlığı, saygınlığını ve özgünlüğünü korumak ve geliştirmek için hükümetlerin, resmi kurum ve otoritelerin etki alanı dışında kalmak titizlikle gözetilmelidir.

4. Tek meslek ve tek oda ilkesini her zeminde savunmalı ve hayata geçmesi için mücadele edilmelidir.

5. 5786 Sayılı Yasa ile değişikliğe uğrayan 3568 Sayılı Meslek yasamızdaki ve bağlı mevzuattaki tüm antidemokratik ve meslek icrasıyla uygun olmayan hükümlerin ivedilikle kaldırılması için her türlü meşru araçla ve meşru zeminlerde, ortak bir mücadelenin örgütlenmesini savunmalıdır. Bu kapsamda, gerekli taramaları yaparak rapor hazırlayacak bir çalışma kurulu oluşturulacak ve bu raporlar ışığında TÜRMOB nezdinde de mücadele yürütülecektir.

6. TESMER örgütlenmesini güçlendirerek başta meslek elemanları olmak üzere, aday meslek mensupları ve meslek mensupları için ulaşılabilir, yeterli ve ücretsiz bir mesleki eğitimi sunmak için mücadele edilecek ve yerel olanakların bu doğrultuda seferber edilmesi için gerekli düzenlemeler gecikmeksizin uygulanacaktır. Mesleki eğitimlerin yanı sıra, özünde mesleki konuların dışında

kalmayan etik, dayanışma, örgüt kültürü, kişisel gelişim, liderlik, risk yönetimi, zaman yönetimi ve benzeri konularda sürekli eğitim programları hazırlayarak hayata geçirilmesini sağlanacaktır.

7. Asgari ücret tarifesinin bilimsel ölçütler (coğrafi, zaman, yoğunluk, işletme büyüklüğü vb) kullanılarak ve meslek odaları tarafından yayınlanmasını temel bir hedef olarak savunacak ve konuyla ilgili olarak bir çalışma kurulu oluşturulması için çaba sarf edilecektir.

8. Bağımlı çalışan meslektaşlarımız için, her yıl, bilimsel ölçütler(Sosyo-ekonomik, coğrafik, kıdem ve liyakat vb) çerçevesinde düzenlenmiş bir asgari ücret tarifesi yayınlanması sağlanacak ve söz konusu tarife yerel dinamiklerle düzenli olarak paylaşılacaktır. Eş zamanlı olarak, söz konusu tarifenin resmi nitelik kazanması için azami çaba harcanacaktır.

9. Genç meslektaşlarımız ve kadın meslektaşlarımızın yaratıcı enerjisini açığa çıkarabilmek amacıyla tüm kurul ve komitelere katılmalarını teşvik edecek ve adil bir biçimde temsil edilmesini sağlayacak her türlü önlem ilk hedef olarak alınacaktır.

10. Etik değerler içerisinde kalmak kaydıyla yapılacak her türlü eleştirinin güvence altında dile getirilebilmesi için garantör bir rol üstlenilecektir. Özeleştiriyi kurumsallaştıracak bir zemin hazırlanmasına öncülük edilecek ve aidiyet hissinin yeniden tesisini sağlayacak her türlü sosyal ve idari tedbir geliştirilecektir.

11. İhtiyaç içerisinde olması kaydıyla ve öncelik verilerek, desteksiz bırakılan engelli, yaşlı ve mesleğini icra edemeyecek şekilde hasta veya niteliği itibariyle benzeri konumda olan tüm meslektaşlarımız için gerekli maddi ve manevi koşulların oluşturulmasını sağlamak, yasal zeminde sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu kurulması için çözümler geliştirilecektir.

12. Mesleğe adım atan her meslektaşımızın, hazırlanacak etik değerler sözleşmesini imzalaması sağlanacak, etik davranışı özendirici önlemler geliştirilecektir. Etik dışı davranışların tüm ön yargılardan uzak bir biçimde, eleştiri-özeleştiri mekanizması içerisinde yaptırıma bağlanmasını sağlamak için gerekli idari ve kurumsal tedbir gecikmeksizin alınacaktır.

13. Üyelerimizin ücretsiz olarak hukuki ve psikolojik danışmanlık alabileceği bir yapılanmayı tesis etmek için her türlü özveride bulunulacaktır. Gerekli kurumsal girişimler derhal başlatılacaktır.

14. Başta yerel ekonomi ve aktörlerle ilgili olmak üzere yılda en az bir kez sosyo-ekonomik rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması için gerekli kurul ve/veya birimler oluşturulacaktır

DEĞİŞİM PLATFORMU

Toplumcu ve Katılımcı Mersin Mali Müşavirler Mali Müşavirler

Mali Müşavirler Derneği (TKMM) Meslekte Birlik Derneği Dayanışma Gurubu

Kaynak: Editör: Ayşe Şahin DOĞAN
Etiketler: Değişim, Platformu, Basın, Açıklaması, Yaptı,
Yorumlar
Haber Yazılımı